Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Pozvánka na odbornú konferenciu „Smart vidiek“Vytlačiť
 

Pod záštitou doc. Ing. M. Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR sa bude konať odborná konferencia s názvom „Smart vidiek“, ktorá sa uskutoční dňa 24. októbra 2019 (t. j. štvrtok) od 9:15 hod. v priestoroch Agrokomplexu š. p. (pavilón K) v Nitre.

Už tradične bude súčasťou konferencie aj sprievodný program, a to remeselné trhy a prezentácie výrobkov a produktov držiteľov regionálnych značiek kvality z Nitrianskeho kraja (PONITRIE, NITRAVA, HONT, PODUNAJSKO).

Účasť na konferencii je potrebné potvrdiť e-mailom na stefan.kralik@unsk.sk najneskôr do 18.10.2019 (v znení: meno, priezvisko + organizácia/inštitúcia).

 

Pozvánku nájdete tu:

 


 
 

Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie 7.4Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina Dvory a okolie oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 Výzvy č. MAS_092/7.4/1.

Touto aktualizáciou č.1 MAS – Dvory a okolie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.

Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy do 31.10.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t.j. od 17.09.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

 

Aktualizovanú verziu výzvy nájdete tu:

 


 
 

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP - podopatrenie 7.5Vytlačiť
 

Občianske združenie MAS - Dvory a okolie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Dĺžka trvania výzvy je od 02.09.2019 do 31.01.2020.

 

Všetky potrebné informácie nájdete vo Výzve MAS - CLLD nižšie.


 
 

Výzva č. 2 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.2Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina Dvory a okolie v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS - Dvory a okolie) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne

od 19.8.2019 do 10.9.2019

Výzvu č. 2 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Výzva č. 2 - pre podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

 

Bližšie informácie nájdete tu:


 
 

Výzva č. 2 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.4Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina Dvory a okolie v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS - Dvory a okolie) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne

od 14.8.2019 do 10.9.2019

Výzvu č. 2 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Výzva č. 2 - pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

 

Bližšie informácie nájdete tu:


 
 

NSK v roku 2019 podporí rozvoj mikroregiónu MAS – Dvory a okolieVytlačiť
 

Oznam o podpise zmluvy medzi MAS - Dvory a okolie a NSK na rok 2019

 

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Doc. Ing. Milan Belica PhD., a predseda verejno - súkromného partnerstva MAS – Dvory a okolie Ing. Branislav Becík, PhD., podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK za účelom podpory integrovaného rozvoja vidieka.

Zmluva nadobudla účinnosť 13. júla 2019.

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 25 339,92€ v rámci dotačného nástroja 1 LEADER NSK, Opatrenia 2. Podpora činnosti združení a spolkov, ktorého cieľom je zachovanie kultúrnohistorického dedičstva a potenciálu zhmotneného v tradičných a špecifických vidieckych produktoch.

Dotácia je určená na podporu integrovaného rozvoja vidieka v súlade s platnými VZN NSK, pre projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na rok 2019 (kód výzvy: NSK/LEADER1/2019-Op12).

 

Vo Dvoroch nad Žitavou, 16.07.2019                                    

                                                                                             Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                           predseda

                                                                                                 MAS - Dvory a okolie

 

 

„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


 
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.2Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina Dvory a okolie v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS - Dvory a okolie) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne

od 1.7.2019 do 15.8.2019

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Výzvu č. 1 - pre podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

 

Bližšie informácie nájdete tu:


 
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.4Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina Dvory a okolie v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS - Dvory a okolie) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne

od 1.7.2019 do 9.8.2019

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Výzvu č. 1 - pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

 

Bližšie informácie nájdete tu:


 
 

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP - podopatrenie 7.4Vytlačiť
 

Občianske združenie MAS - Dvory a okolie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Dĺžka trvania výzvy je od 04.06.2019 do 30.09.2019.

 

Všetky potrebné informácie nájdete vo Výzve MAS - CLLD nižšie.


 
 

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP - podopatrenie 7.2Vytlačiť
 

Občianske združenie MAS - Dvory a okolie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr masých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. 

Dĺžka trvania výzvy je od 03.06.2019 do 31.10.2019. 

 

Všetky potrebné informácie nájdete vo Výzve MAS - CLLD nižšie.


 
 

Informovanie verejnosti o získaní nenávratného finančného príspevku - Financovanie chodu kancelárie MASVytlačiť
 

Miestna akčná skupina Dvory a okolie informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na implementáciu projektu Financovanie chodu kancelárie MAS – Dvory a okolie  (Kód projektu: 302051Q911).

Hlavný cieľ:

Dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS – Dvory a okolie.

Stručný popis projektu:

Projekt je zameraný na financovanie prevádzkových nákladov MAS, ktoré sú bezprostredne potrebné k fungovaniu kancelárie a sú spojené s riadením uskutočňovania stratégie CLLD počas celého programovacieho obdobia 2014 – 2020. Cieľom fungovania kancelárie je zabezpečiť plynulý chod implementácie stratégie CLLD a prispeje tak k naplneniu hlavného strategického cieľa definovaného v stratégii CLLD.


 
 

Informovanie verejnosti o získaní nenávratného finančného príspevku - Náklady na animácieVytlačiť
 

Miestna akčná skupina Dvory a okolie sa stala úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na financovanie projektu s názvom Náklady na animácie MAS – Dvory a okolie  (Kód projektu: 309190R179).

Hlavný cieľ:
Dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS – Dvory a okolie.

Stručný popis projektu:
Prostredníctvom tejto aktivity sa zabezpečí financovanie nákladov verejno-súkromného partnerstva určené na animácie, propagáciu územia MAS a uskutočňovanie informačných aktivít pre dotknutú verejnosť. 
 


 
 

Harmonogram výzievVytlačiť
 

MAS - Dvory a okolie zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP
na rok 2019 - PRV SR 2014-2020.

Harmonogram výziev nájdete tu:
 


 
 

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2019Vytlačiť
 

 

„Miestna akčná skupina“

 

MAS – DVORY A OKOLIE

 

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov – ŽIADOSTÍ o dotáciu

v rámci Opatrenia 1. a  Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK

 

Kód výzvy: MAS-DaO/2019/01

 

Miestna akčná skupina Dvory a okolie (ďalej len „MAS – Dvory a okolie“), vyhlasuje dňa 23.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS – Dvory a okolie Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019, v termíne od 23.01.2019 do 19.02.2019 pre opatrenia:

 

Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

 

Príjímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude od 23.01.2019 do 19.02.2019 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. v priestoroch kancelárie / sídla MAS - Dvory a okolie (budova Obecného úradu), Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, 1. poschodie, č. dverí 5.

 

 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK v znení neskoršej zmeny a v príslušných ustanoveniach Programového manuálu 1 LEADER NSK.

 

Pokyny:

Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia, povinné výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov, rozsah pomoci, výška spolufinancovania a i.) je uvedená v aktuálnej verzii Programového manuálu 1 LEADER NSK (ďalej „PM 1“),

Žiadosť sa predkladá v dvoch vyhotoveniach (originál / kópia) v kancelárii / sídle MAS – Dvory a okolie (budova Obecného úradu), Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, 1. poschodie, č. dverí 5. Žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v pracovných dňoch v termíne uvedenom v danej výzve v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Žiadosť sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh.

Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov schválené Výkonným orgánom MAS – Dvory a okolie.

Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie neexistuje právny nárok na poskytnutie dotácie.

Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť.

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS – Dvory a okolie, adresa: MAS – Dvory a okolie (budova Obecného úradu), Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, 1. poschodie, č. dverí 5., telefón: +421 35 37 00 779, kl. 110, +421 918 464 428, e-mail: lucia.bencova@masdvoryaokolie.sk

Manažér MAS: Ing. Lucia Benčová

 

 

Prílohy:

Projektový návrh – žiadosť o dotáciu (formulár);

Zmluva o poskytnutí dotácie / NFP (návrh);

Programový manuál 1.

 

Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa 23.01.2019

 

 


                                                                                                           

                                                                           Branislav Becík, Ing., PhD., v.r.

                                                                                                                         predseda o. z.

                                                                                                                  MAS – Dvory a okolie

 


 
 

NSK v roku 2017 podporí rozvoj mikroregiónu MAS – Dvory a okolie sumou 39-tisíc eurVytlačiť
 

Oznam o podpise zmluvy medzi MAS - Dvory a okolie a NSK na rok 2017

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Doc. Ing. Milan Belica PhD., a predseda verejno - súkromného partnerstva MAS – Dvory a okolie Ing. Branislav Becík, PhD., podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK za účelom implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégie CLLD) na území MAS - Dvory a okolie.

Zmluva nadobudla účinnosť 29. apríla 2017.

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 39-tisíc € v rámci dotačného nástroja LEADER NSK 2, Opatrenia 1. Obnova obcí, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky pre bývanie vo vidieckych obciach na území MAS a zvýšiť ich atraktivitu z pohľadu rekreácie a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.

Dotácia je určená na podporu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégie CLLD) MAS - Dvory a okolie v súlade s platnými VZN NSK, pre opatrenie a projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na rok 2017 (kód výzvy: NSK/LEADER2/2017-Op123). Občianske združenie MAS – Dvory a okolie ako konečný prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie svojej stratégie (ISRÚ) prostredníctvom konečných užívateľov - predkladateľov projektov v daných opatreniach v zmysle schváleného Finančného plánu.

Miestna akčná skupina zverejní do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s NSK Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre žiadateľov z radov občianskych združení, neziskových organizácií, obcí alebo podnikateľských subjektov.

Zmluva medzi NSK a MAS - Dvory a okolie je zverejnená aj v kategórii Zmluvy (rok 2017).

Vo Dvoroch nad Žitavou, 04.05.2017

                                    

                                                                                             Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                           predseda

                                                                                                 MAS - Dvory a okolie

 

„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


 
 

Získali sme podporu na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER Vytlačiť
 

Naše verejno – súkromné partnerstvo MAS – Dvory a okolie sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „Spracovanie Stratégie miestneho rozvoja MAS – Dvory a okolie“. Na základe tejto žiadosti bol občianskemu združeniu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 8 898,00 eur financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Čo je stratégia rozvoja územia vedeného komunitou - stratégia CLLD?

Stratégia rozvoja územia je komplexný dokument - písomné vyjadrenie toho, čo v území máme, aké problémy máme, a v neposlednom rade i to, čo konkrétne chceme urobiť pre zlepšenie súčasného stavu. Okrem toho je v nej popísané aj to, ako to chceme urobiť a kto to bude robiť, aby plány neostali len na papieri. Stratégia zahŕňa aktivity zo všetkých oblastí života v území MAS a do procesu rozvoja územia zapája rôzne skupiny ľudí, obce i podnikateľov pôsobiacich v území.

Čo je LEADER?

Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov

Pri vypracovávaní stratégie, ako i pri samotnej tvorbe partnerstva sme kládli veľký dôraz na to, aby išlo o princíp zdola nahor, čo je jeden zo siedmich princípov prístupu LEADER. To znamená, že do vypracovania stratégie CLLD boli zapojení miestni aktéri, záujmové skupiny, verejné inštitúcie a iné organizácie. Z vlastnej skúsenosti vieme, že najvhodnejšími odborníkmi podieľajúcimi sa na rozvoji územia sú samotní občania, ktorí najlepšie poznajú územie, v ktorom žijú, poznajú jeho silné a slabé stránky, ako aj možnosti trvaloudržateľného rozvoja regiónu.      

Zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektoru našej MAS si teda určili a podrobne zadefinovali oblasti (priority), na ktoré sa chceme v najbližších rokoch zamerať.

O schválenom NFP

Nenávratný finančný príspevok bude slúžiť na refundáciu nákladov realizovaných aktivít projektu súvisiacich s prípravou Stratégie rozvoja územia MAS – Dvory a okolie.

Predmetom predkladaného projektu bolo vypracovanie strategického dokumentu – stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, ktorý poskytuje dôveryhodný opis diskutovaného územia občianskeho združenia a zahŕňal nasledovné činnosti:

  • zber relevantných údajov k zhodnoteniu diskutovaného územia,
  • kompletizácia a vyhodnotenie zozbieraných údajov,
  • zhodnotenie aktuálnej situácie rozvoja územia,
  • spracovanie analýz (analýza silných a slabých stránok, analýza príležitostí a rizík, problémová analýza, situačná analýza),
  • plán budúceho rozvoja územia,
  • určenie hlavných cieľov a priorít,
  • podrobné vypracovanie jednotlivých častí Stratégie miestneho rozvoja,
  • vypracovanie finančného plánu Stratégie miestneho rozvoja,
  • odovzdanie finálnej verzie Stratégie miestneho rozvoja (2x tlačená verzia, 1x CD),
  • zabezpečenie:

- súladu stratégie s dokumentmi, oznámeniami a usmerneniami Pôdohospodárskej platobnej agentúry,

- súladu stratégie s národnými dokumentmi,

- súladu stratégie s regionálnymi dokumentmi.

Naše ciele

Stratégia CLLD je teda strategický dokument, ktorého účelom bude plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby. Táto stratégia bude následne slúžiť ako jeden zo základných dokumentov na prihlásenie sa do výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za účelom získania štatútu MAS (miestnej akčnej skupiny), ktorá v prípade pridelenia štatútu získa nárok na čerpanie finančných prostriedkov v operačnom programe LEADER na programové obdobie 2014-2020.

Dátum uzavretia výzvy na predkladanie Žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny je do 2.12.2016. Žiadosti majú byť v zmysle výzvy 20/PRV/2016, do ktorej sa plánujeme zapojiť,  vyhodnotené najneskôr do 9.3.2017.

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 

Logo EPFRV.jpg  Logo PRV.jpg        Logo LEADER.JPG


 
 

Oznámenie o podpise zmluvy o poskytnutí NFPVytlačiť
 

Dňa 12.7.2016 nadobudla platnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) podpísaná predsedom MAS - Dvory a okolie Ing. Branislavom Becíkom, PhD. a generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ing. Jurajom Kožuchom, PhD.

Predmetom zmluvy je refundácia finančných prostriedkov vynaložených na prípravu stratégie rozvoja nášho územia.

Bližšie informácie o Žiadosti o NFP nájdete nižšie v článku, v ktorom sme vás informovali o rozhodnutí o schválení projektu. Zmluva o poskytnutí NFP je zverejnená v časti Zmluvy.

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 


 
 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP na prípravnú podporu Vytlačiť
 

Žiadosť o nenávatný finančný príspevok, ktorú naše občianske združenie podalo v rámci výzvy 4/PRV/2015 v rámci Opatrenia 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenia 19.1 - Prípravná podpora, bola schválená Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Maximálna výška finančného príspevku je v zmysle rozhodnutia 8.898,- eur.

Nenávratný finančný príspevok bude slúžiť na refundáciu nákladov realizovaných aktivít projektu súvisiacich s prípravou Stratégie rozvoja územia MAS – Dvory a okolie. Stratégia CLLD je strategický dokument, ktorého účelom bude plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby. Táto stratégia bude následne slúžiť ako jeden zo základných dokumentov na prihlásenie sa do výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za účelom získania štatútu MAS (miestnej akčnej skupiny), ktorá v prípade pridelenia štatútu získa nárok na čerpanie finančných prostriedkov v operačnom programe LEADER na programové obdobie 2014-2020.

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 

 

   

 

 


 
 

Hodnotiaca správa projektového zámeruVytlačiť
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nám na základe predloženého projektového zámeru v rámci výzvy 1MAS/PRV/2015 vydal pozitívnu hodnotiacu správu, ktorá nás oprávňuje predložiť Žiadosť o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny v rámci výzvy vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.


 
 


Úvodná stránka