Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Projekty schválené v roku 2017Vytlačiť
 

V roku 2017 boli na území MAS - Dvory a okolie implementované nasledujúce projekty konečných užívateľov:

1. Obec Bešeňov - Modernizácia - stavebné úpravy chodníka za žitavským mostom

2. Obec Bíňa - Detský raj v Bíni - vytvorenie oddychovej zóny

3. Obec Dvory nad Žitavou - Modernizácia chodníka a verejného priestranstva pred kultúrnym domom

4. Obec Gbelce - Javisko

5. Obec Semerovo - Modernizácia terasy domu kultúry

6. Obec Dvory nad Žitavou - Výstavba autobusovej zastávky pod Kalváriou

 

Nitriansky samosprávny kraj podporil rozvoj mikroregiónu v rámci dotačného nástroja LEADER NSK sumou 39-tisíc eur.

 

                                                                                                                 Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                                                predseda

                                                                                                                      MAS - Dvory a okolie

 

"Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja."


 
 

Výzva LEADER NSK 2017Vytlačiť
 

„Miestna akčná skupina“

MAS – DVORY A OKOLIE

vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD

(t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU)

PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

                                         

Kód výzvy: MAS-DaO/2017/01

 

Miestna akčná skupina MAS – Dvory a okolie (ďalej len „MAS – Dvory a okolie“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Stratégie CLLD (Nástroj 2 LEADER NSK) vyhlasuje dňa 30.05.2017  na základe rozhodnutia Výkonného orgánu - Predsedníctva združenia výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2017 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

v termíne od 30.05.2017 do 27.06.2017 pre opatrenie :

1. Obnova obcí

Príjímanie ŽoNFP bude od 12.06.2017 do 27.06.2017 počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. v priestoroch kancelárie / sídla MAS – Dvory a okolie (Obecný úrad Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie č. 6, 1. poschodie, č. d. 5)

 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 888/2017/OSČ medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS – Dvory a okolie v celkovej sume 39 000,- EUR pre túto výzvu (viď. PDF verziu výzvy).

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia výberové kritéria na výber projektov schválené Výkonným orgánom – Predsedníctvom MAS – Dvory a okolie dňa 30.05.2017 a sú zverejnené na internetovej stránke MAS http://www.masdvoryaokolie.sk,  

 

Pokyny:

 • Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia, povinné výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov, rozsah pomoci, výška spolufinancovania a pod.) sú uvedené v aktuálnej verzii Usmernenia 2 LEADER NSK,
 • ŽoNFP sa predkladá osobne v dvoch vyhotoveniach (1 originál a 1 fotokópia) v kancelárii / sídle MAS (Obecný úrad Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie č. 6, 1. poschodie, č. d. 5, e-mailová adresa: dvoryokolie@stonline.sk). ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.
 • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) predkladá len jednu žiadosť ročne.
 • ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.
 • Žiadateľ je povinný splniť všetky povinné výberové kritériá stanovené pre uvedené opatrenie tak je to uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch.
 • Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
 • Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Stratégie CLLD neexistuje právny nárok na poskytnutie NFP.
 • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS – Dvory a okolie, adresa: Obecný úrad Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie č. 6, 1. poschodie, č. d. 5, telefón: 035/37 00 779, kl. 110, e-mail: dvoryokolie@stonline.sk
 • Poverený pracovník MAS (manažér MAS): Angelika Pukanecová

 

Prílohy:

 • Výzva (v PDF formáte);
 • Žiadosť o NFP (formulár);
 • Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh);
 • Výberové kritériá;
 • Usmernenie 2.

 

Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa 30.05.2017

                                        

                                        Branislav Becík, Ing., PhD., v. r.                         

                                                     predseda o. z.

                                              MAS – Dvory a okolie

 

Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.


 
 
Súbor na stiahnutie Výzva.pdf Výzva.pdf (182 kB)
Súbor na stiahnutie Ziadost o NFP.doc Ziadost o NFP.doc (392.5 kB)

NSK v roku 2017 podporí rozvoj mikroregiónu MAS – Dvory a okolie sumou 39-tisíc eurVytlačiť
 

Oznam o podpise zmluvy medzi MAS - Dvory a okolie a NSK na rok 2017

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Doc. Ing. Milan Belica PhD., a predseda verejno - súkromného partnerstva MAS – Dvory a okolie Ing. Branislav Becík, PhD., podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK za účelom implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégie CLLD) na území MAS - Dvory a okolie.

Zmluva nadobudla účinnosť 29. apríla 2017.

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 39-tisíc € v rámci dotačného nástroja LEADER NSK 2, Opatrenia 1. Obnova obcí, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky pre bývanie vo vidieckych obciach na území MAS a zvýšiť ich atraktivitu z pohľadu rekreácie a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.

Dotácia je určená na podporu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégie CLLD) MAS - Dvory a okolie v súlade s platnými VZN NSK, pre opatrenie a projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na rok 2017 (kód výzvy: NSK/LEADER2/2017-Op123). Občianske združenie MAS – Dvory a okolie ako konečný prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie svojej stratégie (ISRÚ) prostredníctvom konečných užívateľov - predkladateľov projektov v daných opatreniach v zmysle schváleného Finančného plánu.

Miestna akčná skupina zverejní do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s NSK Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre žiadateľov z radov občianskych združení, neziskových organizácií, obcí alebo podnikateľských subjektov.

Zmluva medzi NSK a MAS - Dvory a okolie je zverejnená aj v kategórii Zmluvy (rok 2017).

Vo Dvoroch nad Žitavou, 04.05.2017

                                    

                                                                                             Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                           predseda

                                                                                                 MAS - Dvory a okolie

 

„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


 
 

Získali sme podporu na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER Vytlačiť
 

Naše verejno – súkromné partnerstvo MAS – Dvory a okolie sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „Spracovanie Stratégie miestneho rozvoja MAS – Dvory a okolie“. Na základe tejto žiadosti bol občianskemu združeniu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 8 898,00 eur financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Čo je stratégia rozvoja územia vedeného komunitou - stratégia CLLD?

Stratégia rozvoja územia je komplexný dokument - písomné vyjadrenie toho, čo v území máme, aké problémy máme, a v neposlednom rade i to, čo konkrétne chceme urobiť pre zlepšenie súčasného stavu. Okrem toho je v nej popísané aj to, ako to chceme urobiť a kto to bude robiť, aby plány neostali len na papieri. Stratégia zahŕňa aktivity zo všetkých oblastí života v území MAS a do procesu rozvoja územia zapája rôzne skupiny ľudí, obce i podnikateľov pôsobiacich v území.

Čo je LEADER?

Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov

Pri vypracovávaní stratégie, ako i pri samotnej tvorbe partnerstva sme kládli veľký dôraz na to, aby išlo o princíp zdola nahor, čo je jeden zo siedmich princípov prístupu LEADER. To znamená, že do vypracovania stratégie CLLD boli zapojení miestni aktéri, záujmové skupiny, verejné inštitúcie a iné organizácie. Z vlastnej skúsenosti vieme, že najvhodnejšími odborníkmi podieľajúcimi sa na rozvoji územia sú samotní občania, ktorí najlepšie poznajú územie, v ktorom žijú, poznajú jeho silné a slabé stránky, ako aj možnosti trvaloudržateľného rozvoja regiónu.      

Zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektoru našej MAS si teda určili a podrobne zadefinovali oblasti (priority), na ktoré sa chceme v najbližších rokoch zamerať.

O schválenom NFP

Nenávratný finančný príspevok bude slúžiť na refundáciu nákladov realizovaných aktivít projektu súvisiacich s prípravou Stratégie rozvoja územia MAS – Dvory a okolie.

Predmetom predkladaného projektu bolo vypracovanie strategického dokumentu – stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, ktorý poskytuje dôveryhodný opis diskutovaného územia občianskeho združenia a zahŕňal nasledovné činnosti:

 • zber relevantných údajov k zhodnoteniu diskutovaného územia,
 • kompletizácia a vyhodnotenie zozbieraných údajov,
 • zhodnotenie aktuálnej situácie rozvoja územia,
 • spracovanie analýz (analýza silných a slabých stránok, analýza príležitostí a rizík, problémová analýza, situačná analýza),
 • plán budúceho rozvoja územia,
 • určenie hlavných cieľov a priorít,
 • podrobné vypracovanie jednotlivých častí Stratégie miestneho rozvoja,
 • vypracovanie finančného plánu Stratégie miestneho rozvoja,
 • odovzdanie finálnej verzie Stratégie miestneho rozvoja (2x tlačená verzia, 1x CD),
 • zabezpečenie:

- súladu stratégie s dokumentmi, oznámeniami a usmerneniami Pôdohospodárskej platobnej agentúry,

- súladu stratégie s národnými dokumentmi,

- súladu stratégie s regionálnymi dokumentmi.

Naše ciele

Stratégia CLLD je teda strategický dokument, ktorého účelom bude plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby. Táto stratégia bude následne slúžiť ako jeden zo základných dokumentov na prihlásenie sa do výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za účelom získania štatútu MAS (miestnej akčnej skupiny), ktorá v prípade pridelenia štatútu získa nárok na čerpanie finančných prostriedkov v operačnom programe LEADER na programové obdobie 2014-2020.

Dátum uzavretia výzvy na predkladanie Žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny je do 2.12.2016. Žiadosti majú byť v zmysle výzvy 20/PRV/2016, do ktorej sa plánujeme zapojiť,  vyhodnotené najneskôr do 9.3.2017.

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 

Logo EPFRV.jpg  Logo PRV.jpg        Logo LEADER.JPG


 
 

Oznámenie o podpise zmluvy o poskytnutí NFPVytlačiť
 

Dňa 12.7.2016 nadobudla platnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) podpísaná predsedom MAS - Dvory a okolie Ing. Branislavom Becíkom, PhD. a generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ing. Jurajom Kožuchom, PhD.

Predmetom zmluvy je refundácia finančných prostriedkov vynaložených na prípravu stratégie rozvoja nášho územia.

Bližšie informácie o Žiadosti o NFP nájdete nižšie v článku, v ktorom sme vás informovali o rozhodnutí o schválení projektu. Zmluva o poskytnutí NFP je zverejnená v časti Zmluvy.

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 


 
 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP na prípravnú podporu Vytlačiť
 

Žiadosť o nenávatný finančný príspevok, ktorú naše občianske združenie podalo v rámci výzvy 4/PRV/2015 v rámci Opatrenia 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenia 19.1 - Prípravná podpora, bola schválená Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Maximálna výška finančného príspevku je v zmysle rozhodnutia 8.898,- eur.

Nenávratný finančný príspevok bude slúžiť na refundáciu nákladov realizovaných aktivít projektu súvisiacich s prípravou Stratégie rozvoja územia MAS – Dvory a okolie. Stratégia CLLD je strategický dokument, ktorého účelom bude plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby. Táto stratégia bude následne slúžiť ako jeden zo základných dokumentov na prihlásenie sa do výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za účelom získania štatútu MAS (miestnej akčnej skupiny), ktorá v prípade pridelenia štatútu získa nárok na čerpanie finančných prostriedkov v operačnom programe LEADER na programové obdobie 2014-2020.

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 

 

   

 

 


 
 

Hodnotiaca správa projektového zámeruVytlačiť
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nám na základe predloženého projektového zámeru v rámci výzvy 1MAS/PRV/2015 vydal pozitívnu hodnotiacu správu, ktorá nás oprávňuje predložiť Žiadosť o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny v rámci výzvy vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.


 
 


Úvodná stránka