Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Výzva č. 2 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.2Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina Dvory a okolie v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS - Dvory a okolie) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne

od 19.8.2019 do 10.9.2019

Výzvu č. 2 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Výzva č. 2 - pre podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

 

Bližšie informácie nájdete tu:


 
 

Výzva č. 2 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.4Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina Dvory a okolie v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS - Dvory a okolie) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne

od 14.8.2019 do 10.9.2019

Výzvu č. 2 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Výzva č. 2 - pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

 

Bližšie informácie nájdete tu:


 
 

NSK v roku 2019 podporí rozvoj mikroregiónu MAS – Dvory a okolieVytlačiť
 

Oznam o podpise zmluvy medzi MAS - Dvory a okolie a NSK na rok 2019

 

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Doc. Ing. Milan Belica PhD., a predseda verejno - súkromného partnerstva MAS – Dvory a okolie Ing. Branislav Becík, PhD., podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK za účelom podpory integrovaného rozvoja vidieka.

Zmluva nadobudla účinnosť 13. júla 2019.

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 25 339,92€ v rámci dotačného nástroja 1 LEADER NSK, Opatrenia 2. Podpora činnosti združení a spolkov, ktorého cieľom je zachovanie kultúrnohistorického dedičstva a potenciálu zhmotneného v tradičných a špecifických vidieckych produktoch.

Dotácia je určená na podporu integrovaného rozvoja vidieka v súlade s platnými VZN NSK, pre projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na rok 2019 (kód výzvy: NSK/LEADER1/2019-Op12).

 

Vo Dvoroch nad Žitavou, 16.07.2019                                    

                                                                                             Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                           predseda

                                                                                                 MAS - Dvory a okolie

 

 

„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


 
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.2Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina Dvory a okolie v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS - Dvory a okolie) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne

od 1.7.2019 do 15.8.2019

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Výzvu č. 1 - pre podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

 

Bližšie informácie nájdete tu:


 
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.4Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina Dvory a okolie v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS - Dvory a okolie) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne

od 1.7.2019 do 9.8.2019

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Výzvu č. 1 - pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

 

Bližšie informácie nájdete tu:


 
 

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP - podopatrenie 7.4Vytlačiť
 

Občianske združenie MAS - Dvory a okolie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Dĺžka trvania výzvy je od 04.06.2019 do 30.09.2019.

 

Všetky potrebné informácie nájdete vo Výzve MAS - CLLD nižšie.


 
 

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP - podopatrenie 7.2Vytlačiť
 

Občianske združenie MAS - Dvory a okolie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr masých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. 

Dĺžka trvania výzvy je od 03.06.2019 do 31.10.2019. 

 

Všetky potrebné informácie nájdete vo Výzve MAS - CLLD nižšie.


 
 

Informovanie verejnosti o získaní nenávratného finančného príspevku - Financovanie chodu kancelárie MASVytlačiť
 

Miestna akčná skupina Dvory a okolie informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na implementáciu projektu Financovanie chodu kancelárie MAS – Dvory a okolie  (Kód projektu: 302051Q911).

Hlavný cieľ:

Dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS – Dvory a okolie.

Stručný popis projektu:

Projekt je zameraný na financovanie prevádzkových nákladov MAS, ktoré sú bezprostredne potrebné k fungovaniu kancelárie a sú spojené s riadením uskutočňovania stratégie CLLD počas celého programovacieho obdobia 2014 – 2020. Cieľom fungovania kancelárie je zabezpečiť plynulý chod implementácie stratégie CLLD a prispeje tak k naplneniu hlavného strategického cieľa definovaného v stratégii CLLD.


 
 

Informovanie verejnosti o získaní nenávratného finančného príspevku - Náklady na animácieVytlačiť
 

Miestna akčná skupina Dvory a okolie sa stala úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na financovanie projektu s názvom Náklady na animácie MAS – Dvory a okolie  (Kód projektu: 309190R179).

Hlavný cieľ:
Dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS – Dvory a okolie.

Stručný popis projektu:
Prostredníctvom tejto aktivity sa zabezpečí financovanie nákladov verejno-súkromného partnerstva určené na animácie, propagáciu územia MAS a uskutočňovanie informačných aktivít pre dotknutú verejnosť. 
 


 
 

Harmonogram výzievVytlačiť
 

MAS - Dvory a okolie zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP
na rok 2019 - PRV SR 2014-2020.

Harmonogram výziev nájdete tu:
 


 
 

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2019Vytlačiť
 

 

„Miestna akčná skupina“

 

MAS – DVORY A OKOLIE

 

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov – ŽIADOSTÍ o dotáciu

v rámci Opatrenia 1. a  Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK

 

Kód výzvy: MAS-DaO/2019/01

 

Miestna akčná skupina Dvory a okolie (ďalej len „MAS – Dvory a okolie“), vyhlasuje dňa 23.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS – Dvory a okolie Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019, v termíne od 23.01.2019 do 19.02.2019 pre opatrenia:

 

Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

 

Príjímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude od 23.01.2019 do 19.02.2019 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. v priestoroch kancelárie / sídla MAS - Dvory a okolie (budova Obecného úradu), Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, 1. poschodie, č. dverí 5.

 

 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK v znení neskoršej zmeny a v príslušných ustanoveniach Programového manuálu 1 LEADER NSK.

 

Pokyny:

Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia, povinné výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov, rozsah pomoci, výška spolufinancovania a i.) je uvedená v aktuálnej verzii Programového manuálu 1 LEADER NSK (ďalej „PM 1“),

Žiadosť sa predkladá v dvoch vyhotoveniach (originál / kópia) v kancelárii / sídle MAS – Dvory a okolie (budova Obecného úradu), Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, 1. poschodie, č. dverí 5. Žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v pracovných dňoch v termíne uvedenom v danej výzve v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Žiadosť sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh.

Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov schválené Výkonným orgánom MAS – Dvory a okolie.

Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie neexistuje právny nárok na poskytnutie dotácie.

Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť.

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS – Dvory a okolie, adresa: MAS – Dvory a okolie (budova Obecného úradu), Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, 1. poschodie, č. dverí 5., telefón: +421 35 37 00 779, kl. 110, +421 918 464 428, e-mail: lucia.bencova@masdvoryaokolie.sk

Manažér MAS: Ing. Lucia Benčová

 

 

Prílohy:

Projektový návrh – žiadosť o dotáciu (formulár);

Zmluva o poskytnutí dotácie / NFP (návrh);

Programový manuál 1.

 

Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa 23.01.2019

 

 


                                                                                                           

                                                                           Branislav Becík, Ing., PhD., v.r.

                                                                                                                         predseda o. z.

                                                                                                                  MAS – Dvory a okolie

 


 
 

NSK v roku 2017 podporí rozvoj mikroregiónu MAS – Dvory a okolie sumou 39-tisíc eurVytlačiť
 

Oznam o podpise zmluvy medzi MAS - Dvory a okolie a NSK na rok 2017

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Doc. Ing. Milan Belica PhD., a predseda verejno - súkromného partnerstva MAS – Dvory a okolie Ing. Branislav Becík, PhD., podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK za účelom implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégie CLLD) na území MAS - Dvory a okolie.

Zmluva nadobudla účinnosť 29. apríla 2017.

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 39-tisíc € v rámci dotačného nástroja LEADER NSK 2, Opatrenia 1. Obnova obcí, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky pre bývanie vo vidieckych obciach na území MAS a zvýšiť ich atraktivitu z pohľadu rekreácie a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.

Dotácia je určená na podporu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégie CLLD) MAS - Dvory a okolie v súlade s platnými VZN NSK, pre opatrenie a projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na rok 2017 (kód výzvy: NSK/LEADER2/2017-Op123). Občianske združenie MAS – Dvory a okolie ako konečný prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie svojej stratégie (ISRÚ) prostredníctvom konečných užívateľov - predkladateľov projektov v daných opatreniach v zmysle schváleného Finančného plánu.

Miestna akčná skupina zverejní do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s NSK Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre žiadateľov z radov občianskych združení, neziskových organizácií, obcí alebo podnikateľských subjektov.

Zmluva medzi NSK a MAS - Dvory a okolie je zverejnená aj v kategórii Zmluvy (rok 2017).

Vo Dvoroch nad Žitavou, 04.05.2017

                                    

                                                                                             Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                           predseda

                                                                                                 MAS - Dvory a okolie

 

„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


 
 

Získali sme podporu na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER Vytlačiť
 

Naše verejno – súkromné partnerstvo MAS – Dvory a okolie sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „Spracovanie Stratégie miestneho rozvoja MAS – Dvory a okolie“. Na základe tejto žiadosti bol občianskemu združeniu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 8 898,00 eur financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Čo je stratégia rozvoja územia vedeného komunitou - stratégia CLLD?

Stratégia rozvoja územia je komplexný dokument - písomné vyjadrenie toho, čo v území máme, aké problémy máme, a v neposlednom rade i to, čo konkrétne chceme urobiť pre zlepšenie súčasného stavu. Okrem toho je v nej popísané aj to, ako to chceme urobiť a kto to bude robiť, aby plány neostali len na papieri. Stratégia zahŕňa aktivity zo všetkých oblastí života v území MAS a do procesu rozvoja územia zapája rôzne skupiny ľudí, obce i podnikateľov pôsobiacich v území.

Čo je LEADER?

Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov

Pri vypracovávaní stratégie, ako i pri samotnej tvorbe partnerstva sme kládli veľký dôraz na to, aby išlo o princíp zdola nahor, čo je jeden zo siedmich princípov prístupu LEADER. To znamená, že do vypracovania stratégie CLLD boli zapojení miestni aktéri, záujmové skupiny, verejné inštitúcie a iné organizácie. Z vlastnej skúsenosti vieme, že najvhodnejšími odborníkmi podieľajúcimi sa na rozvoji územia sú samotní občania, ktorí najlepšie poznajú územie, v ktorom žijú, poznajú jeho silné a slabé stránky, ako aj možnosti trvaloudržateľného rozvoja regiónu.      

Zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektoru našej MAS si teda určili a podrobne zadefinovali oblasti (priority), na ktoré sa chceme v najbližších rokoch zamerať.

O schválenom NFP

Nenávratný finančný príspevok bude slúžiť na refundáciu nákladov realizovaných aktivít projektu súvisiacich s prípravou Stratégie rozvoja územia MAS – Dvory a okolie.

Predmetom predkladaného projektu bolo vypracovanie strategického dokumentu – stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, ktorý poskytuje dôveryhodný opis diskutovaného územia občianskeho združenia a zahŕňal nasledovné činnosti:

  • zber relevantných údajov k zhodnoteniu diskutovaného územia,
  • kompletizácia a vyhodnotenie zozbieraných údajov,
  • zhodnotenie aktuálnej situácie rozvoja územia,
  • spracovanie analýz (analýza silných a slabých stránok, analýza príležitostí a rizík, problémová analýza, situačná analýza),
  • plán budúceho rozvoja územia,
  • určenie hlavných cieľov a priorít,
  • podrobné vypracovanie jednotlivých častí Stratégie miestneho rozvoja,
  • vypracovanie finančného plánu Stratégie miestneho rozvoja,
  • odovzdanie finálnej verzie Stratégie miestneho rozvoja (2x tlačená verzia, 1x CD),
  • zabezpečenie:

- súladu stratégie s dokumentmi, oznámeniami a usmerneniami Pôdohospodárskej platobnej agentúry,

- súladu stratégie s národnými dokumentmi,

- súladu stratégie s regionálnymi dokumentmi.

Naše ciele

Stratégia CLLD je teda strategický dokument, ktorého účelom bude plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby. Táto stratégia bude následne slúžiť ako jeden zo základných dokumentov na prihlásenie sa do výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za účelom získania štatútu MAS (miestnej akčnej skupiny), ktorá v prípade pridelenia štatútu získa nárok na čerpanie finančných prostriedkov v operačnom programe LEADER na programové obdobie 2014-2020.

Dátum uzavretia výzvy na predkladanie Žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny je do 2.12.2016. Žiadosti majú byť v zmysle výzvy 20/PRV/2016, do ktorej sa plánujeme zapojiť,  vyhodnotené najneskôr do 9.3.2017.

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 

Logo EPFRV.jpg  Logo PRV.jpg        Logo LEADER.JPG


 
 

Oznámenie o podpise zmluvy o poskytnutí NFPVytlačiť
 

Dňa 12.7.2016 nadobudla platnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) podpísaná predsedom MAS - Dvory a okolie Ing. Branislavom Becíkom, PhD. a generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ing. Jurajom Kožuchom, PhD.

Predmetom zmluvy je refundácia finančných prostriedkov vynaložených na prípravu stratégie rozvoja nášho územia.

Bližšie informácie o Žiadosti o NFP nájdete nižšie v článku, v ktorom sme vás informovali o rozhodnutí o schválení projektu. Zmluva o poskytnutí NFP je zverejnená v časti Zmluvy.

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 


 
 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP na prípravnú podporu Vytlačiť
 

Žiadosť o nenávatný finančný príspevok, ktorú naše občianske združenie podalo v rámci výzvy 4/PRV/2015 v rámci Opatrenia 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenia 19.1 - Prípravná podpora, bola schválená Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Maximálna výška finančného príspevku je v zmysle rozhodnutia 8.898,- eur.

Nenávratný finančný príspevok bude slúžiť na refundáciu nákladov realizovaných aktivít projektu súvisiacich s prípravou Stratégie rozvoja územia MAS – Dvory a okolie. Stratégia CLLD je strategický dokument, ktorého účelom bude plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby. Táto stratégia bude následne slúžiť ako jeden zo základných dokumentov na prihlásenie sa do výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za účelom získania štatútu MAS (miestnej akčnej skupiny), ktorá v prípade pridelenia štatútu získa nárok na čerpanie finančných prostriedkov v operačnom programe LEADER na programové obdobie 2014-2020.

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 

 

   

 

 


 
 

Hodnotiaca správa projektového zámeruVytlačiť
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nám na základe predloženého projektového zámeru v rámci výzvy 1MAS/PRV/2015 vydal pozitívnu hodnotiacu správu, ktorá nás oprávňuje predložiť Žiadosť o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny v rámci výzvy vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.


 
 


Úvodná stránka