Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Získali sme podporu na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER Vytlačiť
 

Naše verejno – súkromné partnerstvo MAS – Dvory a okolie sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „Spracovanie Stratégie miestneho rozvoja MAS – Dvory a okolie“. Na základe tejto žiadosti bol občianskemu združeniu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 8 898,00 eur financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Čo je stratégia rozvoja územia vedeného komunitou - stratégia CLLD?

Stratégia rozvoja územia je komplexný dokument - písomné vyjadrenie toho, čo v území máme, aké problémy máme, a v neposlednom rade i to, čo konkrétne chceme urobiť pre zlepšenie súčasného stavu. Okrem toho je v nej popísané aj to, ako to chceme urobiť a kto to bude robiť, aby plány neostali len na papieri. Stratégia zahŕňa aktivity zo všetkých oblastí života v území MAS a do procesu rozvoja územia zapája rôzne skupiny ľudí, obce i podnikateľov pôsobiacich v území.

Čo je LEADER?

Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov

Pri vypracovávaní stratégie, ako i pri samotnej tvorbe partnerstva sme kládli veľký dôraz na to, aby išlo o princíp zdola nahor, čo je jeden zo siedmich princípov prístupu LEADER. To znamená, že do vypracovania stratégie CLLD boli zapojení miestni aktéri, záujmové skupiny, verejné inštitúcie a iné organizácie. Z vlastnej skúsenosti vieme, že najvhodnejšími odborníkmi podieľajúcimi sa na rozvoji územia sú samotní občania, ktorí najlepšie poznajú územie, v ktorom žijú, poznajú jeho silné a slabé stránky, ako aj možnosti trvaloudržateľného rozvoja regiónu.      

Zástupcovia verejného, súkromného a občianskeho sektoru našej MAS si teda určili a podrobne zadefinovali oblasti (priority), na ktoré sa chceme v najbližších rokoch zamerať.

O schválenom NFP

Nenávratný finančný príspevok bude slúžiť na refundáciu nákladov realizovaných aktivít projektu súvisiacich s prípravou Stratégie rozvoja územia MAS – Dvory a okolie.

Predmetom predkladaného projektu bolo vypracovanie strategického dokumentu – stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, ktorý poskytuje dôveryhodný opis diskutovaného územia občianskeho združenia a zahŕňal nasledovné činnosti:

  • zber relevantných údajov k zhodnoteniu diskutovaného územia,
  • kompletizácia a vyhodnotenie zozbieraných údajov,
  • zhodnotenie aktuálnej situácie rozvoja územia,
  • spracovanie analýz (analýza silných a slabých stránok, analýza príležitostí a rizík, problémová analýza, situačná analýza),
  • plán budúceho rozvoja územia,
  • určenie hlavných cieľov a priorít,
  • podrobné vypracovanie jednotlivých častí Stratégie miestneho rozvoja,
  • vypracovanie finančného plánu Stratégie miestneho rozvoja,
  • odovzdanie finálnej verzie Stratégie miestneho rozvoja (2x tlačená verzia, 1x CD),
  • zabezpečenie:

- súladu stratégie s dokumentmi, oznámeniami a usmerneniami Pôdohospodárskej platobnej agentúry,

- súladu stratégie s národnými dokumentmi,

- súladu stratégie s regionálnymi dokumentmi.

Naše ciele

Stratégia CLLD je teda strategický dokument, ktorého účelom bude plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby. Táto stratégia bude následne slúžiť ako jeden zo základných dokumentov na prihlásenie sa do výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za účelom získania štatútu MAS (miestnej akčnej skupiny), ktorá v prípade pridelenia štatútu získa nárok na čerpanie finančných prostriedkov v operačnom programe LEADER na programové obdobie 2014-2020.

Dátum uzavretia výzvy na predkladanie Žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny je do 2.12.2016. Žiadosti majú byť v zmysle výzvy 20/PRV/2016, do ktorej sa plánujeme zapojiť,  vyhodnotené najneskôr do 9.3.2017.

 

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 

         

 

 


 
 

Oznámenie o podpise zmluvy o poskytnutí NFPVytlačiť
 

Dňa 12.7.2016 nadobudla platnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) podpísaná predsedom MAS - Dvory a okolie Ing. Branislavom Becíkom, PhD. a generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ing. Jurajom Kožuchom, PhD.

Predmetom zmluvy je refundácia finančných prostriedkov vynaložených na prípravu stratégie rozvoja nášho územia.

Bližšie informácie o Žiadosti o NFP nájdete nižšie v článku, v ktorom sme vás informovali o rozhodnutí o schválení projektu. Zmluva o poskytnutí NFP je zverejnená v časti Zmluvy.

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 


 
 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP na prípravnú podporu Vytlačiť
 

Žiadosť o nenávatný finančný príspevok, ktorú naše občianske združenie podalo v rámci výzvy 4/PRV/2015 v rámci Opatrenia 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenia 19.1 - Prípravná podpora, bola schválená Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Maximálna výška finančného príspevku je v zmysle rozhodnutia 8.898,- eur.

Nenávratný finančný príspevok bude slúžiť na refundáciu nákladov realizovaných aktivít projektu súvisiacich s prípravou Stratégie rozvoja územia MAS – Dvory a okolie. Stratégia CLLD je strategický dokument, ktorého účelom bude plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby. Táto stratégia bude následne slúžiť ako jeden zo základných dokumentov na prihlásenie sa do výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za účelom získania štatútu MAS (miestnej akčnej skupiny), ktorá v prípade pridelenia štatútu získa nárok na čerpanie finančných prostriedkov v operačnom programe LEADER na programové obdobie 2014-2020.

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

 

 

   

 

 


 
 

Hodnotiaca správa projektového zámeruVytlačiť
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nám na základe predloženého projektového zámeru v rámci výzvy 1MAS/PRV/2015 vydal pozitívnu hodnotiacu správu, ktorá nás oprávňuje predložiť Žiadosť o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny v rámci výzvy vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.


 
 

Projekty realizované v roku 2015Vytlačiť
 

Verejno-súkromné partnerstvo MAS - Dvory a okolie sa i v roku 2015 úspešne uchádzalo o dotáciu z rozpočtu NSK. V rámci dotačného nástroja LEADER NSK 2, ktorý je zameraný na integrovaný rozvoj vidieka, bola verejno-súkromnému partnerstvu schválená dotácia vo výške 38.690 eur na projekty zamerané na obnovu obcí.

MAS – Dvory a okolie na základe výberového konania a schválenia predsedníctvom podpisuje zmluvy s týmito subjektmi:

Obec Branovo – Vitajte v Branove!
Obec Bruty – Rekonštrukcia modernizácia obecnej budovy
Obec Dubník – Modernizácia autobusovej zastávky II.
Občianske združenia Jasová – Vytvorenie oddychovej zóny
Obec Nová Vieska – Stop čiernym skládkam
Obec Pribeta – Skultúrnime okolie kultúrneho domu
Obec Rúbaň – Pestrý kultúrno-spoločenský život obce Rúbaň
Obec Strekov – Výstavba autobusových zastávok v obci Strekov
Obec Svodín - Zvýšenie bezpečnosti a komfortu parkovania v areáli školy
Obec Šarkan – Osadenie informačných tabúľ


 
 

Výzva na predkladanie žiadostí od 10.08.2015 do 02.10.2015Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina "MAS – DVORY A OKOLIE" vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja

Číslo / kód výzvy: MAS-DaO/2015/01

Miestna akčná skupina MAS – Dvory a okolie (ďalej len „MAS – Dvory a okolie“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (Nástroj 2 LEADER NSK) vyhlasuje dňa 10.08.2015  na základe rozhodnutia Predsedníctva o. z. MAS – Dvory a okolie výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2015 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

v termíne od 10.08.2015 do 02.10.2015 pre opatrenie:

1. Obnova obcí

Prijímanie ŽoNFP bude od 28.09.2015 do 02.10.2015 do 14 h. v priestoroch kancelárie MAS – Dvory a okolie, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou.

Rozpočet
V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 1346/2015  účinnosťou od 14.07.2015 medzi NSK a MAS v celkovej sume 38.690 EUR, slovom: tridsaťosemtisícšesťstodeväťdesiat eur pre túto výzvu.

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia kritériá pre výber projektov schválené Predsedníctvom MAS – Dvory a okolie v rámci Integrovanej stratégie miestneho rozvoja dňa 10.08.2015 a sú zverejnené na internetovej stránke MAS - Dvory a okolie (http://www.masdvoryaokolie.sk).

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

• Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené náklady, oprávnení žiadatelia, výberové kritériá pre projekty, rozsah pomoci, výška spolufinancovania užívateľom, sú uvedené v konsolidovanej verzii Usmernenia 2 LEADER NSK, ako aj v rámci implementačných pravidiel ISMR MAS – Dvory a okolie, zverejnených na webovej stránke MAS – Dvory a okolie (http://www.masdvoryaokolie.sk.) Žiadateľ je povinný postupovať  v súlade s uvedenými dokumentmi.

ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom originálnom vyhotovení a v jednej kópii v kancelárii MAS – Dvory a okolie, Hlavné námestie č.6, 941 31 Dvory nad Žitavou, dvoryokolie@stonline.sk. ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.

• Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) predkladá len jednu žiadosť ročne.

ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.

• Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá stanovené pre uvedené opatrenie tak, ako je to uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch.

• Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

• Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

• Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS – Dvory a okolie, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, telefón 035/6 484 234, e-mail: info@masdvoryaokolie.sk, dvoryokolie@stonline.sk, fax 035/3 214 402. Žiadosti  o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu MAS – Dvory a okolie - manažérka Angelika Pukanecová, Hlavné námestie č.6, 941 31 Dvory nad Žitavou, tel.: 035/6 484 234.


Prílohy výzvy:

- Finančný plán pre rok 2015;

- Žiadosť o NFP (formulár);

- Povinné prílohy projektu (zoznam);

- Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh);

- Kritériá pre výber projektov;

- Usmernenie 2;

 


Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa 10.08.2015
    

 


                                                                                                                                                                                                                             Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                                predseda o. z.
                                                                                                         MAS – Dvory a okolie


 
 
Finančný plán pre rok 2015 Finančný plán pre rok 2015.doc Finančný plán pre rok 2015.doc (38 kB)
Povinné prílohy projektu Povinné prílohy projektu.doc Povinné prílohy projektu.doc (43 kB)
Zmluva poskytnutí NFP - návrh Zmluva poskytnutí NFP - návrh.PDF Zmluva poskytnutí NFP - návrh.PDF (3.9 MB)
Usmernenie 2 LEADER NSK 2015-2020 Usmernenie 2 LEADER NSK 2015-2020.pdf Usmernenie 2 LEADER NSK 2015-2020.pdf (237.4 kB)

NSK v roku 2015 podporí rozvoj mikroregiónu MAS – Dvory a okolie sumou 38.690 eurVytlačiť
 

Oznam o podpise zmluvy medzi MAS - Dvory a okolie a NSK na rok 2015

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Doc. Ing. Milan Belica PhD., a predseda verejno - súkromného partnerstva MAS – Dvory a okolie Ing. Branislav Becík, PhD. podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny – Dvory a okolie na rok 2015.

Zmluva nadobudla účinnosť 14. júla 2015.

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 38.690 € v rámci dotačného nástroja LEADER NSK 2, Opatrenia 1. Obnova obcí, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky pre bývanie vo vidieckych obciach na území MAS a zvýšiť ich atraktivitu z pohľadu rekreácie a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.

Dotácia je určená na podporu implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ) MAS - Dvory a okolie v súlade s platnými VZN NSK, pre opatrenie a projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na rok 2015 (kód výzvy: NSK/LEADER2/2015-Op123). Občianske združenie MAS – Dvory a okolie ako konečný prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie svojej stratégie (ISRÚ) prostredníctvom konečných užívateľov - predkladateľov projektov v daných opatreniach v zmysle schváleného Finančného plánu.

Miestna akčná skupina zverejní do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s NSK Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre žiadateľov z radov občianskych združení, neziskových organizácií, obcí alebo podnikateľských subjektov.

Zmluva medzi NSK a MAS - Dvory a okolie je zverejnená aj v kategórii Zmluvy (rok 2015).

                                    

                                                                                             Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                           predseda

                                                                                                 MAS - Dvory a okolie

 

Vo Dvoroch nad Žitavou, 16.07.2015

 

„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


 
 

Predsedom MAS - Dvory a okolie je starosta obce Dvory nad Žitavou Ing. Branislav Becík, PhD.Vytlačiť
 

Za nového predsedu verejno-súkromného partnerstva MAS - Dvory a okolie bol dňa 20.2.2015 v Strekove zvolený starosta obce Dvory nad Žitavou Ing. Branislav Becík, PhD.

Vo funkcii nahradil Ing. Gabriela Timoranského.

 

 


 
 

Zasadnutie valného zhromaždenia 20.2.2015 v Strekove

20.2.2015 v Strekove

20.2.2015 v Strekove

Starosta obce Strekov Ján Téglás víta prítomných.

Starosta obce Strekov Ján Téglás víta prítomných.

Na zasadnutí valného zhromaždenia

Na zasadnutí valného zhromaždenia

Ing. G. Timoranský oboznamuje prítomných s program

Ing. G. Timoranský oboznamuje prítomných s programom zasadnutia.


 
 

 

Obce mikroregiónu

Mikroregión MAS - Dvory a okolie tvorí 15 obcí:

Bešeňov, Bíňa, Branovo, Bruty, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín a Šarkan.


14 obcí sa nachádza v okrese Nové Zámky, jedine obec Pribeta leží v okrese Komárno. Všetky obce mikroregiónu sú katastrálne prepojené.

mapa územia

 


 

Projekty schválené v roku 2014Vytlačiť
 

MAS – Dvory a okolie na základe výberového konania v rámci výzvy MAS-DaO/2014/01 a schválenia predsedníctvom postupne podpisuje zmluvy na projekty s týmito subjektami:

1. Obec Bešeňov – Vytvorme deťom priestor pre spoločné trávenie voľného času
2. Obec Bíňa – Zvýšenie komfortu cestovania verejnou dopravou
3. Obec Gbelce – Výstavba detského ihriska pri novostavbe nájomných bytov
4. Obec Dvory nad Žitavou – Zastrešenie pódia – I. etapa
5. Občianske združenie rodičov pri Základnej škole slovenskej – „Zrod“ – Spojme naše národnosti

 

 

V Dvoroch nad Žitavou, dňa 10.12.2014

                                                                                                 Ing. Gabriel Timoranský

                                                                                            predseda MAS - Dvory a okolie                                                                                                                                  
                                                                                                                                                        

"Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja."


 
 

Výzva 2014

Výzva na predkladanie žiadostí platí od 15.8. do 3.10.2014Vytlačiť
 

„Miestna akčná skupina“ MAS – DVORY A OKOLIE vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Číslo / kód výzvy: MAS-DaO/2014/01

Miestna akčná skupina MAS – Dvory a okolie (ďalej len „MAS – Dvory a okolie“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (Nástroj LEADER NSK 2) vyhlasuje dňa 15.8.2014  na základe rozhodnutia Predsedníctva o. z. MAS – Dvory a okolie výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2014 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

v termíne od 15.8.2014 do 3.10.2014 pre opatrenie:

1. Obnova obcí

Prijímanie ŽoNFP bude od 29.9.2014 do 3.10.2014 do 14 h. v priestoroch kancelárie MAS – Dvory a okolie, Hlavné námestie č.6, 941 31 Dvory nad Žitavou.

Rozpočet
V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 1385/2014  účinnosťou od 29.7.2014 medzi NSK a MAS v celkovej sume 17.575 EUR, slovom: sedemnásťtisíc päťstosedemdesiatpäť eur pre túto výzvu.

Finančný plán pre rok 2014 nájdete v prílohe.

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia kritériá pre výber projektov schválené Predsedníctvom MAS – Dvory a okolie v rámci Integrovanej stratégie miestneho rozvoja dňa 15.8.2014 a sú zverejnené na internetovej stránke MAS - Dvory a okolie http://www.masdvoryaokolie.sk.

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

• Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené náklady, oprávnení žiadatelia, výberové kritériá pre projekty, rozsah pomoci, výška spolufinancovania užívateľom, sú uvedené v konsolidovanej verzii Usmernenia LEADER NSK 2, ako aj v rámci implementačných pravidiel ISMR MAS – Dvory a okolie, zverejnených na webovej stránke MAS – Dvory a okolie (http://www.masdvoryaokolie.sk.) Žiadateľ je povinný postupovať  v súlade s uvedenými dokumentmi.

• ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom vyhotovení v kancelárii MAS – Dvory a okolie, Hlavné námestie č.6, 941 31 Dvory nad Žitavou, dvoryokolie@stonline.sk. ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.

• Konečný užívateľ predkladá len jednu žiadosť ročne.

ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.

• Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá stanovené pre uvedené opatrenie tak, ako je to uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch.

• Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

• Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

• Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS – Dvory a okolie, Hlavné námestie č.6, 941 31 Dvory nad Žitavou, telefón 035/ 6 484 234, e-mail: info@masdvoryaokolie.sk, dvoryokolie@stonline.sk, fax 035/ 3 214 402. Žiadosti  o poskytnutie informácií v zmysle zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu MAS – Dvory a okolie - manažérka Angelika Pukanecová, Hlavné námestie č.6, 941 31 Dvory nad Žitavou, tel.: 035/6 484 234.


Prílohy výzvy:

Žiadosť o NFP (formulár);
Povinné prílohy projektu (zoznam);
Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh);
Finančný plán pre rok 2014 (tabuľka);
Podmienky poskytnutia NFP;
Kritériá pre výber projektov;
Konsolidovaná verzia Usmernenia č.2;
Dodatok č. 3 k Usmerneniu 2;

 


V Dvoroch nad Žitavou, dňa 15.8.2014
    


                                                                                     Gabriel Timoranský, Ing.

                                                                                                 predseda o. z.
                                                                                         MAS – Dvory a okolie


 
 

Aj v roku 2014 sme sa úspešne uchádzali o dotáciu - Oznam o podpise zmluvy medzi MAS - Dvory a okolie a NSKVytlačiť
 

Nitriansky samosprávny kraj aj tento rok podporí rozvoj mikroregiónu MAS - Dvory a okolie. Naše verejno-súkromné partnerstvo získalo na tento rok dotáciu vo výške 17 575 eur.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) dňa 17. júla 2014 podpísal s miestnou akčnou skupinou „MAS - Dvory a okolie“ Zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja. Zmluva nadobudla účinnosť 29. júla 2014.

Dotácia je určená na podporu implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS - Dvory a okolie v súlade s platnými VZN NSK, pre opatrenie a projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie.

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 17 575,00 € v rámci dotačného nástroja LEADER NSK 2, Opatrenia 1. Obnova obcí, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky pre bývanie vo vidieckych obciach na území MAS a zvýšiť ich atraktivitu z pohľadu rekreácie a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.

Do 20 pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy s NSK bude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre konečných užívateľov z územia miestnej akčnej skupiny (MAS).

Viac informácií sa dozviete v kancelárii MAS – Dvory a okolie, Hlavné nám. č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, kontaktná osoba – Angelika Pukanecová (manažérka), tel.: 035/ 6 484 234, alebo na webovej stránke www.masdvoryaokolie.sk.

MAS - Dvory a okolie je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom budovania verejno-súkromného partnerstva a integrovaného rozvoja na území katastrov 15 obcí: Bešeňov, Bíňa, Branovo, Bruty, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce , Jasová, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan. Okrem samospráv sú členmi MAS aj zástupcovia súkromného a občianskeho sektoru z územia mikroregiónu.

Zmluva medzi NSK a MAS - Dvory a okolie je zverejnená v kategórii Zmluvy (rok 2014).

 

                                                                                                      Ing. Gabriel Timoranský

                                                                                                predseda MAS – Dvory a okolie

 

V Dvoroch nad Žitavou, 28.07.2014           

 

„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


 
 
Zmluva NSK s MAS - Dvory a okolie na kalendárny rok 2014 Zmluva NSK s MAS - DaO 1385_2014.pdf Zmluva NSK s MAS - DaO 1385_2014.pdf (7.2 MB)

Schválené projekty

Prehľad podporených projektov v roku 2013Vytlačiť
 

MAS – Dvory a okolie na základe výberového konania a schválenia predsedníctvom podpísala v rámci výzvy NSK/LEADER2/2013-Op123/01 zmluvy na projekty s týmito subjektami:

 

1. Obec Branovo: Dedičstvo našich predkov
2. Obec Šarkan: Rekonštrukcia  a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu
3. Obec Dubník: Modernizácia autobusovej zastávky
4. Obec Jasová: Rekonštrukcia a modernizácia miestneho –  obecného verejného rozhlasu
5. Obec Bruty: Výstavba detského ihriska v obci Bruty
6. Obec Rúbaň: Obnova javiska v kultúrnom dome obce Rúbaň
7. Csemadok – ZO Pribeta: Obnovenie jarmočných zvyklostí v obci Pribeta so zapojením širokej   verejnosti
8. Obec Svodín: Vytvorenie miestneho mobilného trhoviska pre prvovýrobcov a remeselníkov
9. Strekovin – Strekovská vínna cesta: Oberačkové slávnosti a výstava strašiakov v obci Strekov
10. Obec Semerovo: Úprava verejných priestorov s budovaním historického povedomia obyvateľov a zlepšenia životného prostredia
11. Obec Nová Vieska: OBNOVA AMFITEÁTRA – II. etapa

 


V Dvoroch nad Žitavou, dňa 11.12.2013

                                                                                                 Ing. Gabriel Timoranský

                                                                                            predseda MAS - Dvory a okolie                                                                                                                                  
                                                                                                                                                        

Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.


 
 

Výzva

Výzva 2013Vytlačiť
 

MAS – DVORY A OKOLIE vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja

Číslo / kód výzvy: NSK/LEADER2/2013-Op123/01

Miestna akčná skupina MAS – Dvory a okolie (ďalej len „MAS – Dvory a okolie“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (Nástroj LEADER NSK 2) vyhlasuje dňa 27.08.2013  na základe rozhodnutia Predsedníctva o. z. MAS – Dvory a okolie výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2013 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

v termíne od 27.08.2013 do 18.10.2013 pre opatrenia :

1. Obnova obcí
2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,

Príjímanie ŽoNFP bude od 16.10.2013 do 18.10.2013 do 12 h. v priestoroch kancelárie MAS – Dvory a okolie.

Rozpočet
V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 1387/2013/OSČ s účinnosťou od 03.08.2013 medzi NSK a MAS v celkovej sume 17.240 EUR, slovom: sedemnásťtisíc dvestoštyridsať eur pre túto výzvu.

Finančný plán pre rok 2013 v prílohe.


Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia kritéria na výber projektov schválené Predsedníctvom MAS – Dvory a okolie v rámci Integrovanej stratégie miestneho rozvoja dňa 18.12.2012 a sú zverejnené na internetovej stránke MAS - Dvory a okolie http://www.masdvoryaokolie.sk,

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:


• Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené náklady, oprávnení žiadatelia, výberové kritériá pre projekty, rozsah pomoci, výška spolufinancovania užívateľom, sú uvedené v konsolidovanej verzii Usmernenia LEADER NSK 2, ako aj v rámci implementačných pravidiel ISMR MAS – Dvory a okolie, zverejnených na webovej stránke MAS – Dvory a okolie http://www.masdvoryaokolie.sk.) Žiadateľ je povinný postupovať v súlade s uvedenými dokumentmi.

• ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom vyhotovení v kancelárii MAS – Dvory a okolie, Hlavné námestie č.6, 941 31 Dvory nad Žitavou, dvoryokolie@stonline.sk. ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.

• Konečný užívateľ predkladá len jednu žiadosť ročne.

• ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.

• Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá stanovené pre uvedené opatrenie tak je to uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch.

• Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

• Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

• Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS – Dvory a okolie, Hlavné námestie č.6, 941 31 Dvory nad Žitavou, telefón 035/ 6 484 234, e-mail: info@masdvoryaokolie.sk, dvoryokolie@stonline.sk, fax 035/ 3 214 402. Žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu MAS – Dvory a okolie - manažérka Angelika Pukanecová, Hlavné námestie č.6, 941 31 Dvory nad Žitavou, tel.: 035/6 484 234.


Prílohy výzvy:

- Výzva (formulár);
- Žiadosť o NFP (formulár);
- Povinné prílohy projektu (zoznam);
- Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh);
- Finančný plán pre rok 2013 (tabuľka);
- Podmienky poskytnutia NFP;
- Konsolidovaná verzia Usmernenia č.2;
- Dodatok č. 3 k Usmerneniu 2;

 


V Dvoroch nad Žitavou, dňa 27.08.2013
      

 


                                                                                                              Ing. Gabriel Timoranský, v. r.

                                                                                                                        predseda o. z.
                                                                                                                    MAS – Dvory a okolie

Súbor na stiahnutie Vyzva (formular).doc Vyzva (formular).doc (576 kB)

 
 

Nitriansky samosprávny kraj podporí rozvoj mikroregiónu MAS - Dvory a okolieVytlačiť
 

Dňa 3.8.2013 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie na kalendárny rok 2013, podpísaná doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja a Ing. Gabrielom Timoranským, predsedom našej miestnej akčnej skupiny.

Dotácia je určená na podporu implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS - Dvory a okolie v súlade s platnými Všeobecne záväznými nariadeniami, pre opatrenia a projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie.

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 17.240 eur v rámci dvoch opatrení dotačného nástroja LEADER NSK, a to:

1. Obnova obcí

2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií.

Dotáciu je možné využiť na úhradu oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške, a to po predložení dokladov uvedených vo Výzve na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu implementácie ISMR pre MAS na území NSK (Kód výzvy: NSK/LEADER2/2013-Op123).

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie NSK bude pre konečných užívateľov  vyhlásená do 20 pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy s NSK.

Zmluva medzi NSK a MAS - Dvory a okolie je zverejnená v kategórii Zmluvy (rok 2013).


 
 

Oznamy

Získali sme podporu na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Logo EPFRV.jpg

Naše verejno – súkromné partnerstvo MAS – Dvory a okolie sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „Spracovanie Stratégie miestneho rozvoja MA ...viac...

Zverejnené 31.10.2016


 

Oznámenie o podpise zmluvy o poskytnutí NFP

Logo EPFRV.jpg

Dňa 12.7.2016 nadobudla platnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) podpísaná predsedom MAS - Dvory a okolie Ing. Branislavom Becíkom, PhD. a generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ing. Jurajom Kožuchom, PhD.
Predmetom zmluvy je refundácia finančnýc ...viac...

Zverejnené 5.8.2016


 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP na prípravnú podporu

Logo EPFRV.jpg

Žiadosť o nenávatný finančný príspevok, ktorú naše občianske združenie podalo v rámci výzvy 4/PRV/2015 v rámci Opatrenia 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenia 19.1 - Prípravná podpora, bola schválená Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Maximálna výška finanč ...viac...

Zverejnené 2.6.2016


 

Hodnotiaca správa projektového zámeru

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nám na základe predloženého projektového zámeru v rámci výzvy 1MAS/PRV/2015 vydal pozitívnu hodnotiacu správu, ktorá nás oprávňuje predložiť Žiadosť o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu mie ...viac...

Zverejnené 21.3.2016


 

Projekty realizované v roku 2015

Verejno-súkromné partnerstvo MAS - Dvory a okolie sa i v roku 2015 úspešne uchádzalo o dotáciu z rozpočtu NSK. V rámci dotačného nástroja LEADER NSK 2, ktorý je zameraný na integrovaný rozvoj vidieka, bola verejno-súkromnému partnerstvu schválená dotácia vo výške 38.690 eur na projekty zamerané na o ...viac...

Zverejnené 3.12.2015


 
Položky 1-5 z 12


Úvodná stránka