Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Výzva LEADER NSK 2017

„Miestna akčná skupina“
MAS – DVORY A OKOLIE
vyhlasuje
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD
(t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU)
PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
                                         
Kód výzvy: MAS-DaO/2017/01
  ...viac...

Zverejnené 30.5.2017
Aktualizované: 25.10.2017


 

Projekty schválené v roku 2017

V roku 2017 boli na území MAS - Dvory a okolie implementované nasledujúce projekty konečných užívateľov:
1. Obec Bešeňov - Modernizácia - stavebné úpravy chodníka za žitavským mostom
2. Obec Bíňa - Detský raj v Bíni - vytvorenie oddychovej zóny
3. Obec Dvory nad Žitavou - Modernizácia chodníka a verejného priestranstva pred kultúrnym domom
4. Obec Gbelce - Javisko
...viac...

Zverejnené 1.8.2017
Aktualizované: 25.10.2017


 

Oznamy

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2019

 
„Miestna akčná skupina“
 
MAS – DVORY A OKOLIE
 
vyhlasuje
 
VÝZVU NA PREDKLADANIE
projektových návrhov – ŽIADOSTÍ o dotáciu
v rámci Opatrenia 1. a  Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK
 
Kód výzvy: MAS-DaO/2019/01
  ...viac...

Zverejnené 23.1.2019


 

NSK v roku 2017 podporí rozvoj mikroregiónu MAS – Dvory a okolie sumou 39-tisíc eur

Oznam o podpise zmluvy medzi MAS - Dvory a okolie a NSK na rok 2017
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Doc. Ing. Milan Belica PhD., a predseda verejno - súkromného partnerstva MAS – Dvory a okolie Ing. Branislav Becík, PhD., podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK za ...viac...

Zverejnené 4.5.2017


 

Získali sme podporu na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Logo EPFRV.jpg

Naše verejno – súkromné partnerstvo MAS – Dvory a okolie sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „Spracovanie Stratégie miestneho rozvoja MA ...viac...

Zverejnené 31.10.2016


 

Oznámenie o podpise zmluvy o poskytnutí NFP

Logo EPFRV.jpg

Dňa 12.7.2016 nadobudla platnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) podpísaná predsedom MAS - Dvory a okolie Ing. Branislavom Becíkom, PhD. a generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ing. Jurajom Kožuchom, PhD.
Predmetom zmluvy je refundácia finančnýc ...viac...

Zverejnené 5.8.2016


 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP na prípravnú podporu

Logo EPFRV.jpg

Žiadosť o nenávatný finančný príspevok, ktorú naše občianske združenie podalo v rámci výzvy 4/PRV/2015 v rámci Opatrenia 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenia 19.1 - Prípravná podpora, bola schválená Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Maximálna výška finanč ...viac...

Zverejnené 2.6.2016


 
Položky 1-5 z 14

Nitriansky samosprávny kraj podporí rozvoj mikroregiónu MAS - Dvory a okolieVytlačiť
 

Dňa 3.8.2013 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie na kalendárny rok 2013, podpísaná doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja a Ing. Gabrielom Timoranským, predsedom našej miestnej akčnej skupiny.

Dotácia je určená na podporu implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS - Dvory a okolie v súlade s platnými Všeobecne záväznými nariadeniami, pre opatrenia a projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie.

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 17.240 eur v rámci dvoch opatrení dotačného nástroja LEADER NSK, a to:

1. Obnova obcí

2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií.

Dotáciu je možné využiť na úhradu oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške, a to po predložení dokladov uvedených vo Výzve na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu implementácie ISMR pre MAS na území NSK (Kód výzvy: NSK/LEADER2/2013-Op123).

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie NSK bude pre konečných užívateľov  vyhlásená do 20 pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy s NSK.

Zmluva medzi NSK a MAS - Dvory a okolie je zverejnená v kategórii Zmluvy (rok 2013).


 
 

Výzva

Výzva 2013

MAS – DVORY A OKOLIE vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja
Číslo / kód výzvy: NSK/LEADER2/2013-Op123/01
Miestna akčná skupina MAS – Dvory a okolie (ďalej len „MAS – Dvory a okolie“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitriansk ...viac...


 

Schválené projekty

Prehľad podporených projektov v roku 2013

MAS – Dvory a okolie na základe výberového konania a schválenia predsedníctvom podpísala v rámci výzvy NSK/LEADER2/2013-Op123/01 zmluvy na projekty s týmito subjektami:
 
1. Obec Branovo: Dedičstvo našich predkov
2. Obec Šarkan: Rekonštrukcia  a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu
3. Obec Dubník: Modernizácia autobusovej zastávky
4. Obec Jasová: Rekonš ...viac...

Zverejnené 23.12.2013


 

Aj v roku 2014 sme sa úspešne uchádzali o dotáciu - Oznam o podpise zmluvy medzi MAS - Dvory a okolie a NSKVytlačiť
 

Nitriansky samosprávny kraj aj tento rok podporí rozvoj mikroregiónu MAS - Dvory a okolie. Naše verejno-súkromné partnerstvo získalo na tento rok dotáciu vo výške 17 575 eur.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) dňa 17. júla 2014 podpísal s miestnou akčnou skupinou „MAS - Dvory a okolie“ Zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja. Zmluva nadobudla účinnosť 29. júla 2014.

Dotácia je určená na podporu implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS - Dvory a okolie v súlade s platnými VZN NSK, pre opatrenie a projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie.

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 17 575,00 € v rámci dotačného nástroja LEADER NSK 2, Opatrenia 1. Obnova obcí, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky pre bývanie vo vidieckych obciach na území MAS a zvýšiť ich atraktivitu z pohľadu rekreácie a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.

Do 20 pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy s NSK bude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre konečných užívateľov z územia miestnej akčnej skupiny (MAS).

Viac informácií sa dozviete v kancelárii MAS – Dvory a okolie, Hlavné nám. č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, kontaktná osoba – Angelika Pukanecová (manažérka), tel.: 035/ 6 484 234, alebo na webovej stránke www.masdvoryaokolie.sk.

MAS - Dvory a okolie je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom budovania verejno-súkromného partnerstva a integrovaného rozvoja na území katastrov 15 obcí: Bešeňov, Bíňa, Branovo, Bruty, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce , Jasová, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan. Okrem samospráv sú členmi MAS aj zástupcovia súkromného a občianskeho sektoru z územia mikroregiónu.

Zmluva medzi NSK a MAS - Dvory a okolie je zverejnená v kategórii Zmluvy (rok 2014).

 

                                                                                                      Ing. Gabriel Timoranský

                                                                                                predseda MAS – Dvory a okolie

 

V Dvoroch nad Žitavou, 28.07.2014           

 

„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


 
 
Zmluva NSK s MAS - Dvory a okolie na kalendárny rok 2014 Zmluva NSK s MAS - DaO 1385_2014.pdf Zmluva NSK s MAS - DaO 1385_2014.pdf (7.2 MB)

Výzva 2014

Výzva na predkladanie žiadostí platí od 15.8. do 3.10.2014

„Miestna akčná skupina“ MAS – DVORY A OKOLIE vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Číslo / kód výzvy: MAS-DaO/2014/01
Miestna akčná skupina MAS – Dvory a okolie (ďalej len „MAS – Dvory a okolie“), verejno - súkromné partnerstvo vy ...viac...

Zverejnené 15.8.2014


 

Projekty schválené v roku 2014Vytlačiť
 

MAS – Dvory a okolie na základe výberového konania v rámci výzvy MAS-DaO/2014/01 a schválenia predsedníctvom postupne podpisuje zmluvy na projekty s týmito subjektami:

1. Obec Bešeňov – Vytvorme deťom priestor pre spoločné trávenie voľného času
2. Obec Bíňa – Zvýšenie komfortu cestovania verejnou dopravou
3. Obec Gbelce – Výstavba detského ihriska pri novostavbe nájomných bytov
4. Obec Dvory nad Žitavou – Zastrešenie pódia – I. etapa
5. Občianske združenie rodičov pri Základnej škole slovenskej – „Zrod“ – Spojme naše národnosti

 

 

V Dvoroch nad Žitavou, dňa 10.12.2014

                                                                                                 Ing. Gabriel Timoranský

                                                                                            predseda MAS - Dvory a okolie                                                                                                                                  
                                                                                                                                                        

"Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja."


 
 

Obce mikroregiónu

Mikroregión MAS - Dvory a okolie tvorí 15 obcí:

Bešeňov, Bíňa, Branovo, Bruty, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín a Šarkan.


14 obcí sa nachádza v okrese Nové Zámky, jedine obec Pribeta leží v okrese Komárno. Všetky obce mikroregiónu sú katastrálne prepojené.

mapa územia

 


 

Predsedom MAS - Dvory a okolie je starosta obce Dvory nad Žitavou Ing. Branislav Becík, PhD.Vytlačiť
 

Za nového predsedu verejno-súkromného partnerstva MAS - Dvory a okolie bol dňa 20.2.2015 v Strekove zvolený starosta obce Dvory nad Žitavou Ing. Branislav Becík, PhD.

Vo funkcii nahradil Ing. Gabriela Timoranského.

 

 


 
 

NSK v roku 2015 podporí rozvoj mikroregiónu MAS – Dvory a okolie sumou 38.690 eurVytlačiť
 

Oznam o podpise zmluvy medzi MAS - Dvory a okolie a NSK na rok 2015

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Doc. Ing. Milan Belica PhD., a predseda verejno - súkromného partnerstva MAS – Dvory a okolie Ing. Branislav Becík, PhD. podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny – Dvory a okolie na rok 2015.

Zmluva nadobudla účinnosť 14. júla 2015.

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 38.690 € v rámci dotačného nástroja LEADER NSK 2, Opatrenia 1. Obnova obcí, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky pre bývanie vo vidieckych obciach na území MAS a zvýšiť ich atraktivitu z pohľadu rekreácie a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.

Dotácia je určená na podporu implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ) MAS - Dvory a okolie v súlade s platnými VZN NSK, pre opatrenie a projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na rok 2015 (kód výzvy: NSK/LEADER2/2015-Op123). Občianske združenie MAS – Dvory a okolie ako konečný prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie svojej stratégie (ISRÚ) prostredníctvom konečných užívateľov - predkladateľov projektov v daných opatreniach v zmysle schváleného Finančného plánu.

Miestna akčná skupina zverejní do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s NSK Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre žiadateľov z radov občianskych združení, neziskových organizácií, obcí alebo podnikateľských subjektov.

Zmluva medzi NSK a MAS - Dvory a okolie je zverejnená aj v kategórii Zmluvy (rok 2015).

                                    

                                                                                             Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                           predseda

                                                                                                 MAS - Dvory a okolie

 

Vo Dvoroch nad Žitavou, 16.07.2015

 

„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


 
 

Výzva na predkladanie žiadostí od 10.08.2015 do 02.10.2015Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina "MAS – DVORY A OKOLIE" vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja

Číslo / kód výzvy: MAS-DaO/2015/01

Miestna akčná skupina MAS – Dvory a okolie (ďalej len „MAS – Dvory a okolie“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (Nástroj 2 LEADER NSK) vyhlasuje dňa 10.08.2015  na základe rozhodnutia Predsedníctva o. z. MAS – Dvory a okolie výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2015 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

v termíne od 10.08.2015 do 02.10.2015 pre opatrenie:

1. Obnova obcí

Prijímanie ŽoNFP bude od 28.09.2015 do 02.10.2015 do 14 h. v priestoroch kancelárie MAS – Dvory a okolie, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou.

Rozpočet
V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 1346/2015  účinnosťou od 14.07.2015 medzi NSK a MAS v celkovej sume 38.690 EUR, slovom: tridsaťosemtisícšesťstodeväťdesiat eur pre túto výzvu.

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia kritériá pre výber projektov schválené Predsedníctvom MAS – Dvory a okolie v rámci Integrovanej stratégie miestneho rozvoja dňa 10.08.2015 a sú zverejnené na internetovej stránke MAS - Dvory a okolie (http://www.masdvoryaokolie.sk).

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

• Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené náklady, oprávnení žiadatelia, výberové kritériá pre projekty, rozsah pomoci, výška spolufinancovania užívateľom, sú uvedené v konsolidovanej verzii Usmernenia 2 LEADER NSK, ako aj v rámci implementačných pravidiel ISMR MAS – Dvory a okolie, zverejnených na webovej stránke MAS – Dvory a okolie (http://www.masdvoryaokolie.sk.) Žiadateľ je povinný postupovať  v súlade s uvedenými dokumentmi.

ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom originálnom vyhotovení a v jednej kópii v kancelárii MAS – Dvory a okolie, Hlavné námestie č.6, 941 31 Dvory nad Žitavou, dvoryokolie@stonline.sk. ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.

• Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) predkladá len jednu žiadosť ročne.

ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.

• Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá stanovené pre uvedené opatrenie tak, ako je to uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch.

• Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

• Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

• Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS – Dvory a okolie, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, telefón 035/6 484 234, e-mail: info@masdvoryaokolie.sk, dvoryokolie@stonline.sk, fax 035/3 214 402. Žiadosti  o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu MAS – Dvory a okolie - manažérka Angelika Pukanecová, Hlavné námestie č.6, 941 31 Dvory nad Žitavou, tel.: 035/6 484 234.


Prílohy výzvy:

- Finančný plán pre rok 2015;

- Žiadosť o NFP (formulár);

- Povinné prílohy projektu (zoznam);

- Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh);

- Kritériá pre výber projektov;

- Usmernenie 2;

 


Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa 10.08.2015
    

 


                                                                                                                                                                                                                             Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                                predseda o. z.
                                                                                                         MAS – Dvory a okolie


 
 
Finančný plán pre rok 2015 Finančný plán pre rok 2015.doc Finančný plán pre rok 2015.doc (38 kB)
Povinné prílohy projektu Povinné prílohy projektu.doc Povinné prílohy projektu.doc (43 kB)
Zmluva poskytnutí NFP - návrh Zmluva poskytnutí NFP - návrh.PDF Zmluva poskytnutí NFP - návrh.PDF (3.9 MB)
Usmernenie 2 LEADER NSK 2015-2020 Usmernenie 2 LEADER NSK 2015-2020.pdf Usmernenie 2 LEADER NSK 2015-2020.pdf (237.4 kB)

Projekty realizované v roku 2015Vytlačiť
 

Verejno-súkromné partnerstvo MAS - Dvory a okolie sa i v roku 2015 úspešne uchádzalo o dotáciu z rozpočtu NSK. V rámci dotačného nástroja LEADER NSK 2, ktorý je zameraný na integrovaný rozvoj vidieka, bola verejno-súkromnému partnerstvu schválená dotácia vo výške 38.690 eur na projekty zamerané na obnovu obcí.

MAS – Dvory a okolie na základe výberového konania a schválenia predsedníctvom podpisuje zmluvy s týmito subjektmi:

Obec Branovo – Vitajte v Branove!
Obec Bruty – Rekonštrukcia modernizácia obecnej budovy
Obec Dubník – Modernizácia autobusovej zastávky II.
Občianske združenia Jasová – Vytvorenie oddychovej zóny
Obec Nová Vieska – Stop čiernym skládkam
Obec Pribeta – Skultúrnime okolie kultúrneho domu
Obec Rúbaň – Pestrý kultúrno-spoločenský život obce Rúbaň
Obec Strekov – Výstavba autobusových zastávok v obci Strekov
Obec Svodín - Zvýšenie bezpečnosti a komfortu parkovania v areáli školy
Obec Šarkan – Osadenie informačných tabúľ


 
 


Úvodná stránka