Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Výzva LEADER NSK 2017

„Miestna akčná skupina“
MAS – DVORY A OKOLIE
vyhlasuje
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD
(t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU)
PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
                                         
Kód výzvy: MAS-DaO/2017/01
  ...viac...

Zverejnené 30.5.2017
Aktualizované: 25.10.2017


 

Projekty schválené v roku 2017

V roku 2017 boli na území MAS - Dvory a okolie implementované nasledujúce projekty konečných užívateľov:
1. Obec Bešeňov - Modernizácia - stavebné úpravy chodníka za žitavským mostom
2. Obec Bíňa - Detský raj v Bíni - vytvorenie oddychovej zóny
3. Obec Dvory nad Žitavou - Modernizácia chodníka a verejného priestranstva pred kultúrnym domom
4. Obec Gbelce - Javisko
...viac...

Zverejnené 1.8.2017
Aktualizované: 25.10.2017


 

Oznamy

Pozvánka na odbornú konferenciu „Smart vidiek“

Pod záštitou doc. Ing. M. Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR sa bude konať odborná konferencia s názvom „Smart vidiek“, ktorá sa uskutoční dňa 24. októbra 2019 (t. j. štvrtok) od 9:15 hod. v priestoroch Agrokomplexu š. p. (paviló ...viac...

Zverejnené 7.10.2019


 

Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie 7.4

Miestna akčná skupina Dvory a okolie oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 Výzvy č. MAS_092/7.4/1.
Touto aktualizáciou č.1 MAS – Dvory a okolie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z eu ...viac...

Zverejnené 17.9.2019


 

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP - podopatrenie 7.5

Občianske združenie MAS - Dvory a okolie vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlep ...viac...

Zverejnené 24.8.2019


 

Výzva č. 2 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.2

Miestna akčná skupina Dvory a okolie v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS - Dvory a okolie) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne
od 19.8.2019 do 10.9.2019
Výzvu č. 2 na výber odborných hodnotiteľ ...viac...

Zverejnené 19.8.2019


 

Výzva č. 2 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.4

Miestna akčná skupina Dvory a okolie v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS - Dvory a okolie) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne
od 14.8.2019 do 10.9.2019
Výzvu č. 2 na výber odborných hodnotiteľ ...viac...

Zverejnené 14.8.2019


 
Položky 1-5 z 27

Nitriansky samosprávny kraj podporí rozvoj mikroregiónu MAS - Dvory a okolieVytlačiť
 

Dňa 3.8.2013 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie na kalendárny rok 2013, podpísaná doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja a Ing. Gabrielom Timoranským, predsedom našej miestnej akčnej skupiny.

Dotácia je určená na podporu implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS - Dvory a okolie v súlade s platnými Všeobecne záväznými nariadeniami, pre opatrenia a projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie.

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 17.240 eur v rámci dvoch opatrení dotačného nástroja LEADER NSK, a to:

1. Obnova obcí

2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií.

Dotáciu je možné využiť na úhradu oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške, a to po predložení dokladov uvedených vo Výzve na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu implementácie ISMR pre MAS na území NSK (Kód výzvy: NSK/LEADER2/2013-Op123).

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie NSK bude pre konečných užívateľov  vyhlásená do 20 pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy s NSK.

Zmluva medzi NSK a MAS - Dvory a okolie je zverejnená v kategórii Zmluvy (rok 2013).


 
 

Výzva

Výzva 2013

MAS – DVORY A OKOLIE vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja
Číslo / kód výzvy: NSK/LEADER2/2013-Op123/01
Miestna akčná skupina MAS – Dvory a okolie (ďalej len „MAS – Dvory a okolie“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitriansk ...viac...


 

Schválené projekty

Prehľad podporených projektov v roku 2013

MAS – Dvory a okolie na základe výberového konania a schválenia predsedníctvom podpísala v rámci výzvy NSK/LEADER2/2013-Op123/01 zmluvy na projekty s týmito subjektami:
 
1. Obec Branovo: Dedičstvo našich predkov
2. Obec Šarkan: Rekonštrukcia  a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu
3. Obec Dubník: Modernizácia autobusovej zastávky
4. Obec Jasová: Rekonš ...viac...

Zverejnené 23.12.2013


 

Aj v roku 2014 sme sa úspešne uchádzali o dotáciu - Oznam o podpise zmluvy medzi MAS - Dvory a okolie a NSKVytlačiť
 

Nitriansky samosprávny kraj aj tento rok podporí rozvoj mikroregiónu MAS - Dvory a okolie. Naše verejno-súkromné partnerstvo získalo na tento rok dotáciu vo výške 17 575 eur.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) dňa 17. júla 2014 podpísal s miestnou akčnou skupinou „MAS - Dvory a okolie“ Zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja. Zmluva nadobudla účinnosť 29. júla 2014.

Dotácia je určená na podporu implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS - Dvory a okolie v súlade s platnými VZN NSK, pre opatrenie a projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie.

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 17 575,00 € v rámci dotačného nástroja LEADER NSK 2, Opatrenia 1. Obnova obcí, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky pre bývanie vo vidieckych obciach na území MAS a zvýšiť ich atraktivitu z pohľadu rekreácie a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.

Do 20 pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy s NSK bude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre konečných užívateľov z územia miestnej akčnej skupiny (MAS).

Viac informácií sa dozviete v kancelárii MAS – Dvory a okolie, Hlavné nám. č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, kontaktná osoba – Angelika Pukanecová (manažérka), tel.: 035/ 6 484 234, alebo na webovej stránke www.masdvoryaokolie.sk.

MAS - Dvory a okolie je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom budovania verejno-súkromného partnerstva a integrovaného rozvoja na území katastrov 15 obcí: Bešeňov, Bíňa, Branovo, Bruty, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce , Jasová, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan. Okrem samospráv sú členmi MAS aj zástupcovia súkromného a občianskeho sektoru z územia mikroregiónu.

Zmluva medzi NSK a MAS - Dvory a okolie je zverejnená v kategórii Zmluvy (rok 2014).

 

                                                                                                      Ing. Gabriel Timoranský

                                                                                                predseda MAS – Dvory a okolie

 

V Dvoroch nad Žitavou, 28.07.2014           

 

„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


 
 

Výzva 2014

Výzva na predkladanie žiadostí platí od 15.8. do 3.10.2014

„Miestna akčná skupina“ MAS – DVORY A OKOLIE vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Číslo / kód výzvy: MAS-DaO/2014/01
Miestna akčná skupina MAS – Dvory a okolie (ďalej len „MAS – Dvory a okolie“), verejno - súkromné partnerstvo vy ...viac...

Zverejnené 15.8.2014


 

Projekty schválené v roku 2014Vytlačiť
 

MAS – Dvory a okolie na základe výberového konania v rámci výzvy MAS-DaO/2014/01 a schválenia predsedníctvom postupne podpisuje zmluvy na projekty s týmito subjektami:

1. Obec Bešeňov – Vytvorme deťom priestor pre spoločné trávenie voľného času
2. Obec Bíňa – Zvýšenie komfortu cestovania verejnou dopravou
3. Obec Gbelce – Výstavba detského ihriska pri novostavbe nájomných bytov
4. Obec Dvory nad Žitavou – Zastrešenie pódia – I. etapa
5. Občianske združenie rodičov pri Základnej škole slovenskej – „Zrod“ – Spojme naše národnosti

 

 

V Dvoroch nad Žitavou, dňa 10.12.2014

                                                                                                 Ing. Gabriel Timoranský

                                                                                            predseda MAS - Dvory a okolie                                                                                                                                  
                                                                                                                                                        

"Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja."


 
 

Obce mikroregiónu

Mikroregión MAS - Dvory a okolie tvorí 15 obcí:

Bešeňov, Bíňa, Branovo, Bruty, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín a Šarkan.


14 obcí sa nachádza v okrese Nové Zámky, jedine obec Pribeta leží v okrese Komárno. Všetky obce mikroregiónu sú katastrálne prepojené.

mapa územia

 


 

Predsedom MAS - Dvory a okolie je starosta obce Dvory nad Žitavou Ing. Branislav Becík, PhD.Vytlačiť
 

Za nového predsedu verejno-súkromného partnerstva MAS - Dvory a okolie bol dňa 20.2.2015 v Strekove zvolený starosta obce Dvory nad Žitavou Ing. Branislav Becík, PhD.

Vo funkcii nahradil Ing. Gabriela Timoranského.

 

 


 
 

NSK v roku 2015 podporí rozvoj mikroregiónu MAS – Dvory a okolie sumou 38.690 eurVytlačiť
 

Oznam o podpise zmluvy medzi MAS - Dvory a okolie a NSK na rok 2015

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Doc. Ing. Milan Belica PhD., a predseda verejno - súkromného partnerstva MAS – Dvory a okolie Ing. Branislav Becík, PhD. podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny – Dvory a okolie na rok 2015.

Zmluva nadobudla účinnosť 14. júla 2015.

NSK tak podporí rozvoj mikroregiónu sumou 38.690 € v rámci dotačného nástroja LEADER NSK 2, Opatrenia 1. Obnova obcí, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky pre bývanie vo vidieckych obciach na území MAS a zvýšiť ich atraktivitu z pohľadu rekreácie a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.

Dotácia je určená na podporu implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ) MAS - Dvory a okolie v súlade s platnými VZN NSK, pre opatrenie a projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na rok 2015 (kód výzvy: NSK/LEADER2/2015-Op123). Občianske združenie MAS – Dvory a okolie ako konečný prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie svojej stratégie (ISRÚ) prostredníctvom konečných užívateľov - predkladateľov projektov v daných opatreniach v zmysle schváleného Finančného plánu.

Miestna akčná skupina zverejní do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s NSK Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre žiadateľov z radov občianskych združení, neziskových organizácií, obcí alebo podnikateľských subjektov.

Zmluva medzi NSK a MAS - Dvory a okolie je zverejnená aj v kategórii Zmluvy (rok 2015).

                                    

                                                                                             Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                           predseda

                                                                                                 MAS - Dvory a okolie

 

Vo Dvoroch nad Žitavou, 16.07.2015

 

„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


 
 

Výzva na predkladanie žiadostí od 10.08.2015 do 02.10.2015Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina "MAS – DVORY A OKOLIE" vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja

Číslo / kód výzvy: MAS-DaO/2015/01

Miestna akčná skupina MAS – Dvory a okolie (ďalej len „MAS – Dvory a okolie“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (Nástroj 2 LEADER NSK) vyhlasuje dňa 10.08.2015  na základe rozhodnutia Predsedníctva o. z. MAS – Dvory a okolie výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2015 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

v termíne od 10.08.2015 do 02.10.2015 pre opatrenie:

1. Obnova obcí

Prijímanie ŽoNFP bude od 28.09.2015 do 02.10.2015 do 14 h. v priestoroch kancelárie MAS – Dvory a okolie, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou.

Rozpočet
V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 1346/2015  účinnosťou od 14.07.2015 medzi NSK a MAS v celkovej sume 38.690 EUR, slovom: tridsaťosemtisícšesťstodeväťdesiat eur pre túto výzvu.

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia kritériá pre výber projektov schválené Predsedníctvom MAS – Dvory a okolie v rámci Integrovanej stratégie miestneho rozvoja dňa 10.08.2015 a sú zverejnené na internetovej stránke MAS - Dvory a okolie (http://www.masdvoryaokolie.sk).

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

• Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené náklady, oprávnení žiadatelia, výberové kritériá pre projekty, rozsah pomoci, výška spolufinancovania užívateľom, sú uvedené v konsolidovanej verzii Usmernenia 2 LEADER NSK, ako aj v rámci implementačných pravidiel ISMR MAS – Dvory a okolie, zverejnených na webovej stránke MAS – Dvory a okolie (http://www.masdvoryaokolie.sk.) Žiadateľ je povinný postupovať  v súlade s uvedenými dokumentmi.

ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom originálnom vyhotovení a v jednej kópii v kancelárii MAS – Dvory a okolie, Hlavné námestie č.6, 941 31 Dvory nad Žitavou, dvoryokolie@stonline.sk. ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.

• Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) predkladá len jednu žiadosť ročne.

ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.

• Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá stanovené pre uvedené opatrenie tak, ako je to uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch.

• Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

• Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

• Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS – Dvory a okolie, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, telefón 035/6 484 234, e-mail: info@masdvoryaokolie.sk, dvoryokolie@stonline.sk, fax 035/3 214 402. Žiadosti  o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu MAS – Dvory a okolie - manažérka Angelika Pukanecová, Hlavné námestie č.6, 941 31 Dvory nad Žitavou, tel.: 035/6 484 234.


Prílohy výzvy:

- Finančný plán pre rok 2015;

- Žiadosť o NFP (formulár);

- Povinné prílohy projektu (zoznam);

- Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh);

- Kritériá pre výber projektov;

- Usmernenie 2;

 


Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa 10.08.2015
    

 


                                                                                                                                                                                                                             Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                                predseda o. z.
                                                                                                         MAS – Dvory a okolie


 
 

Projekty realizované v roku 2015Vytlačiť
 

Verejno-súkromné partnerstvo MAS - Dvory a okolie sa i v roku 2015 úspešne uchádzalo o dotáciu z rozpočtu NSK. V rámci dotačného nástroja LEADER NSK 2, ktorý je zameraný na integrovaný rozvoj vidieka, bola verejno-súkromnému partnerstvu schválená dotácia vo výške 38.690 eur na projekty zamerané na obnovu obcí.

MAS – Dvory a okolie na základe výberového konania a schválenia predsedníctvom podpisuje zmluvy s týmito subjektmi:

Obec Branovo – Vitajte v Branove!
Obec Bruty – Rekonštrukcia modernizácia obecnej budovy
Obec Dubník – Modernizácia autobusovej zastávky II.
Občianske združenia Jasová – Vytvorenie oddychovej zóny
Obec Nová Vieska – Stop čiernym skládkam
Obec Pribeta – Skultúrnime okolie kultúrneho domu
Obec Rúbaň – Pestrý kultúrno-spoločenský život obce Rúbaň
Obec Strekov – Výstavba autobusových zastávok v obci Strekov
Obec Svodín - Zvýšenie bezpečnosti a komfortu parkovania v areáli školy
Obec Šarkan – Osadenie informačných tabúľ


 
 


Úvodná stránka