Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predsedníctvo je výkonným orgánom MAS

Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktoré je za svoju činnosť zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

Predsedníctvo má 7 členov, ktorých funkčné obdobie je štvorročné. Jeho zloženie musí byť vyvážené a reprezentatívne – žiadna záujmová skupina nemôže mať viac ako max. 49 % hlasovacích práv, pričom v predsedníctve musí byť zastúpená každá záujmová skupina. 

Predsedníctvo najmä:

a. volí spomedzi seba a odvoláva predsedu,

b. predkladá zmeny stanov združenia, interných organizačných predpisov združenia a strategických        dokumentov združenia na schválenie najvyššiemu orgánu – valnému zhromaždeniu,

c. predkladá plán činnosti, ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu, správu o hospodárení        združenia, ako aj ďalších strategických dokumentov združenia na schválenie najvyššiemu orgánu      – valnému zhromaždeniu,

d. pripravuje a schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými a fyzickými          osobami v SR a zahraničí,

e. podáva najvyššiemu orgánu – valnému zhromaždeniu návrh na vylúčenie člena/členov, ktorí                konajú v rozpore so stanovami združenia,

f.  podáva najvyššiemu orgánu – valnému zhromaždeniu návrh na prijatie nových členov združenia,

g. zriadi Kanceláriu MAS,

h. zriadi monitorovací výbor MAS,

i.  zriadi výberovú komisiu MAS,

j.  v prípade neprítomnosti alebo nečinnosti predsedu poverí výkonom jedného člena predsedníctva,

k. rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci                  valného zhromaždenia, alebo ktoré si valné zhromaždenie nevyhradilo,

l.  vykonáva ďalšie úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení.

 

Členovia predsedníctva MAS - Dvory a okolie:

1. Ing. Branislav Becík, PhD., predseda

2. Ing. Gabriel Timoranský

3. Ing. Štěpánka Zacharová

4. Ing. arch. Zuzana Szabóová

5. Ing. Tibor Varga

6. Štefan Vlasák

7. Tomáš Kasnyik


 


Úvodná stránka