Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predsedníctvo je výkonným orgánom MAS

Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktoré je za svoju činnosť zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

Predsedníctvo má 7 členov, ktorých funkčné obdobie je štvorročné. Jeho zloženie musí byť vyvážené a reprezentatívne – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov.

Predsedníctvo najmä:
a. volí spomedzi svojich členov predsedu,
b. odvoláva predsedu,
c. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
d. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
e. vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení združenia,
f. v prípade neprítomnosti alebo nečinnosti predsedu poverí výkonom jedného člena predsedníctva.

 

Členovia predsedníctva MAS - Dvory a okolie:

1. Ing. Branislav Becík, PhD., predseda

2. Ing. Gabriel Timoranský

3. Ing. Štěpánka Zacharová

4. Ing. Tibor Varga

5. Štefan Vlasák

6. Tomáš Kasnyik

7. Ing. Ladislav Blahovics


 


Úvodná stránka